Informace o zpracování osobních údajů

 1. Informace o společnosti

  1. Správcem osobních údajů je společnost Neverty s.r.o., IČ: 14349183, se sídlem Nad Bahnivkou 202/6, 25101 Říčany - Pacov, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 315179, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“).

  2. Tyto informace upravují zásady zpracování osobních údajů všech uživatelů (dále jen „Uživatel“) webových stránek www.explorio.cz (dále jen „Portál“).

  3. Společnost plní při zpracování osobních údajů roli správce i zpracovatele. Společnost je správcem v případě osobních údajů uvedených při registraci na Portále. V ostatních případech, kdy prostřednictvím Portálu nebo jinými způsoby poskytujete své osobní údaje partnerům Společnosti, kteří na základě smlouvy využívají možností Portálu k získávání obchodních zakázek a kontaktů na Uživatele za účelem nabídky svých služeb (dále jen „Partner“), působí Společnost v roli zpracovatele.

 2. Jaké údaje zpracováváme?

  1. Společnost s Vaším souhlasem zpracovává především údaje, které uvedete při poptávce služeb, nebo dále při jejich rezervaci. Mezi takové údaje patří zejména jméno a příjmení, emailová adresa a telefonní číslo.

 3. Jak osobní údaje používáme?

  1. Společnost používá osobní údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud Společnost vystupuje jako zpracovatel osobních údajů pro Partnery, nemůže rozšiřovat účel, za kterým jsou údaje poskytnuty (vyřízení poptávky). To však neplatí, pokud s dalším zpracováním udělíte Váš souhlas, nebo v případě, kdy to Společnosti ukládá právní předpis.

  2. Pro vyřízení poptávky. Zpracování údajů v tomto případě probíhá jako součást plnění všeobecných obchodních podmínek Společnosti a jejích Partnerů a zahrnuje předání osobních údajů oslovenému Partnerovi. Správcem osobních údajů je přímo Partner. V souvislosti s vyřizováním poptávky můžete obdržet sdělení ohledně jeho průběhu, které však není obchodním sdělením.

  3. Pro registraci na Portále. Zpracování v tomto případě probíhá jako součást plnění všeobecných obchodních podmínek Společnosti.

  4. Pro zasílání nabídek a jiných novinek Společnosti. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit při registraci, nebo jinde na Portálu, včetně učinění příslušné volby v rámci poptávkového formuláře.

  5. Další zpracování osobních údajů provádí Společnost pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

 4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

  1. Obchodní sdělení. Uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli obchodních sdělení, a to:

   • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého e-mailu; nebo

   • využitím kontaktů uvedených v těchto informacích.

 5. Kdo má přístup k údajům?

  1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány ze strany Společnosti a dále jejích Partnerů při vyřizování poptávek. Veškeré osoby ve Společnosti, které s osobními údaji pracují, jsou vázány mlčenlivostí.

 6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

  1. Společnost zpracovává osobní údaje zadané v rámci registrace na Portálu do zrušení jejich registrace.

  2. Údaje získané pro potřeby vyřízení poptávky jsou uchovávány až do uzavření obchodního vztahu s Partnerem, případně po dobu, po kterou trvá zájem Uživatele o poskytnuté služby. Další zpracování osobních údajů se řídí pravidly a je odpovědností konkrétního Partnera.

  3. Obchodní sdělení jsou zasílána ve všech případech pouze do chvíle, kdy odvoláte příslušný souhlas, nebo do doby odhlášení jejich odběru.

  4. Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání Vašeho souhlasu.

 7. Jaká jsou vaše práva?

  1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na Společnost a požadovat:

   • Informace ohledně osobních údajů, které Společnost zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů.

   • Přístup k údajům, které jste poskytli Společnosti při registraci na Portále, v souvislosti s učiněnou poptávkou nebo jakkoli jinak na Portálu. V případě uplatnění tohoto práva Vás Společnost informuje, zda a jaké konkrétní osobní údaje zpracovává. Veškeré údaje Vám budou zpřístupněny společně s informací o jejich zpracování.

   • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.

   • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

   • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Společnost nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. Na základě uplatnění tohoto práva Společnost zjistí, zda existují oprávněné důvody pro další zpracování osobních údajů a případně Vaše údaje zcela nebo zčásti zlikviduje.

  2. Pokud se domníváte, že Společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s Vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete od Společnosti požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu. Kdykoli máte také možnost obrátit se v případě porušení povinností Společnosti se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  3. Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto informacích.

 8. Bezpečnost

  1. Společnost dbá o bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

  2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto informacích, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Společnosti pravidelně testováno a ochrana neustále vylepšována.

 9. Kontakt

  1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Společnost emailem na adresu zakaznici@explorio.cz, nebo na telefonním čísle +420 246 034 543.

 10. Účinnost

  1. Tyto informace jsou účinné od 1.9.2019.