VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Travel Inspiration s.r.o., IČ: 08229996, se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 315179 (dále jen „Společnost“ a „VOP“).

I.

Společnost provozuje webové stránky www.explorio.cz (dále jen „Portál“) a pronajímá Portál zájemcům nabízejícím služby (dále jen „Poskytovatelé“) třetím stranám (dále jen „Zákazníci“), přičemž Společnost zprostředkovává a umožňuje Poskytovatelům, aby se Zákazníky uzavřeli smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „Smlouva“).
Tyto VOP upravují práva a povinnosti Zákazníků, kteří vstupem na Portál potvrzují, že se s VOP seznámili a zavazují se jimi řídit. Společnost je oprávněna VOP kdykoliv změnit, a to uveřejněním nových VOP na Portálu.

II.

Smlouvy jsou uzavírány přímo mezi Poskytovateli a Zákazníky a Společnost nenese odpovědnost za splnění Smlouvy ze strany Poskytovatele. Společnost pronajímá Portál Poskytovatelům a neodpovídá za obsah uveřejněný Poskytovatelem a jeho správnost.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitel má vůči Poskytovatelům práva dle § 1810 a násl. občanského zákoníku.
Zákazník spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy. Zákazník spotřebitel nemůže dle § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Poskytovatel tato plnění poskytuje v určeném termínu. Odstoupí-li Zákazník spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem.

III.

Storno podmínky, jsou-li stanoveny, jsou uvedeny u každé nabídky služeb. Nejsou-li uvedeny, platí, že objednané služby nelze stornovat (výše uvedené právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy tímto není dotčeno).
Reklamace služeb poskytnutých na základě Smlouvy řeší Zákazník s Poskytovatelem dle reklamačního řádu Poskytovatele.

IV.

Zákazníkovi je umožněno vkládat na Portál příspěvky, hodnocení poskytnutých služeb a fotografie a v takovém případě prohlašuje, že je autorem textu a fotografií a získal souhlas všech osob na fotografii ke zveřejnění fotografie. Společnost je oprávněna jakékoliv příspěvky, hodnocení nebo fotografie kdykoliv smazat, zejména pro jejich rozpor s dobrými mravy, autorským právem nebo právem na ochranu osobnosti.

V.

Zákazník uhradí cenu služeb Poskytovatele bezhotovostním převodem na účet Společnosti, která zastupuje Poskytovatele a jedná při přijímání platby jménem a na účet Poskytovatele.
Společnost může Zákazníkovi poskytnout z marketingových důvodů kredity využitelné na nákup služeb Poskytovatelů. Podmínky využití kreditů stanovuje Společnost a má právo je kdykoliv změnit.
Společnost je oprávněna VOP kdykoliv změnit formou uveřejnění nových VOP na Portálu.


Tyto VOP jsou účinné od 1.9.2019